Faydalı Linkler

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İşe İade İlamların İcrası


Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı İşe İade İlamların İcrası
Hukuk Genel Kurulu'nun 1997/12-517E. 1997/776K. kararı uyarınca ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorumlayamaz.

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 2008/12-451
K. 2008/453
T. 25.6.2008

• İLAMLI İCRA TAKİBİ ( İş Mahkemesince İşe İade ve Tazminata Karar Verilmesi - İlamın Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Dışındaki Kısımlarının Eda Hükmü İçermediği/Tespit Niteliği Takibine Konu Olamayacağı )
• İŞE İADE İLAMLARININ İCRASI ( İlamlı İcra Takibine Konu Olamayacağı - Hükmün İçeriğinin Aynen İnfaz Edileceği/Sınırlı Yetkili İcra Mahkemesince İlamın İnfaz Edilecek Kısmının Yorum Yolu İle Belirlenemeyeceği )
• İŞ MAHKEMESİNCE İŞE İADE KARARI VERİLMESİ ( İlamın Yargılama Giderleri ve Avukatlık Ücreti Dışındaki Kısımlarının Eda Hükmü İçermediği/Tespit Niteliğinde Olduğu - İlamlı İcra Takibine Konu Olamayacağı )
2004/m. 30, 32
4857/m. 21
 
ÖZET : İş Mahkemesince, "alacaklının işe iadesine, işe başlatılmaması halinde 4 aylık tazminat tutarı ile 4 aya kadar ücret ve haklarının iadesine" karar verilmiştir. 

Takip dayanağı olan bu ilamın yargılama giderleri ve avukatlık ücreti dışındaki kısımlarının eda hükmünü içermediği anlaşılmaktadır. İlam bu hali ile tespit niteliğinde olduğundan ilamlı icra takibine konu olamaz. 

DAVA : Taraflar arasındaki "Şikayet" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Üsküdar l.İcra Hukuk Mahkemesince şikayetin reddine dair verilen 17.09.2007 gün ve 2007/700 E- 2007/682 K. sayılı kararın incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 24.12.2007 gün ve 2007/21721 E.2007/23966 K. sayılı ilamı ile; 

( ... Bakırköy 4. İş Mahkemesinin 30.6.2006 tarihli kararında, "alacaklının işe iadesine, işe başlatılmaması halinde 4 aylık tazminat tutarı ile 4 aya kadar ücret ve haklarının iadesine" karar verilmiştir. 

Takip dayanağı olan bu ilamın yargılama giderleri ve avukatlık ücreti dışındaki kısımlarının eda hükmünü içermediği anlaşılmaktadır. İlam bu hali ile tespit niteliğinde olduğundan ilamlı icra takibine konu olamaz. 

Hukuk Genel Kurulu'nun 8.10.1997 tarih ve 1997/12-517 E. 1997/776 K. sayılı kararında da vurgulandığı üzere ilamların infaz edilecek kısmı hüküm bölümüdür. Diğer bir anlatımla hükmün içeriğinin aynen infazı zorunludur. Bu nedenle sınırlı yetkili icra mahkemesince ilamın infaz edilecek kısmı yorum yolu ile belirlenemez. 

Yukarıda belirtilen ilkeler uyarınca şikayetin icra emriyle talep edilen ilam vekalet ücreti 400,00 YTL ve yargılama gideri 50,00 YTL, dışında kalan bölümü için kabulü yerine, yazılı gerekçelerle bu kısım içinde reddine karar verilmesi isabetsizdir... ), 

Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

KARAR : Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 08.10.1997 gün ve E: 1997/12-517 K: 1997/776 sayılı kararında da aynı ilkenin benimsenmiş olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır. 

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile direnme kararının Özel Daire bozma kararında ve yukarıda gösterilen nedenlerden dolayı BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının iadesine, 25.06.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bu sayfayı paylaş