Faydalı Linkler

Yargılama Giderlerinin Her Sanıktan Sebep Oldukları Tutarda Alınması Hakkında Yargıtay Kararı


Yargılama Giderlerinin Her Sanıktan Sebep Oldukları Tutarda Alınması Hakkında Yargıtay Kararı


Yargıtay 6. Ceza Dairesi
2016/6218 E. 2017/1133 K.
K. Tarihi: 02.05.2017

Mahkeme           : Ağır Ceza Mahkemesi
Konu                  : Yağma suçundan yargılanan tüm sanıkların yargılama giderlerinden ayrı ayrı sorumlu tutulması gerekliliği.

ÖZET: Yargılama giderlerinin her bir sanığın sebep olduğu tutar kadar ayrı ayrı yükletilmesi gerektiği gözetilmeden, eşit olarak alınmasına karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 326/2. maddesine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiştir.

KARAR: Sanık ... ve ... savunmanları tarafından yasal süresinden sonra yapılan duruşmalı inceleme isteminin 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi aracılığıyla 1412 sayılı CMUK.nın 318. maddesi gereğince REDDİNE, Hükmün açıklandığı 27.01.2016 tarihli duruşmada Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasında, sanıklar ... ve ...'in TCK'nın 149/1-a.c.h, 53, 63. maddeleri, sanık ...'ın TCK'nın 149/1.a.c.h, 31/3, 63. maddeleri ile cezalandırılmalarını talep ettiği, aynı duruşmada sanıkların ve savunmanlarının hazır olduğu, mütalaaya karşı diyecekleri ve esasa ilişkin savunmalarının sorulduğu, önceki savunmalarını tekrar ettiklerinin anlaşılması karşısında tebliğnamedeki bozma isteyen düşünce benimsenmemiştir. Kasten işlenen suçlarda hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olan ve 5237 sayılı TCK'nın 53/1.maddesinde öngörülen belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma tedbirlerinin, cezaların yerine getirilmesi (infaz) aşamasında gözetilmesi olanaklı kabul edilmiştir. Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede, usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Yargılama giderlerinin her bir sanığın sebep olduğu tutar kadar ayrı ayrı yükletilmesi gerektiği gözetilmeden, eşit olarak alınmasına karar verilmesi suretiyle 5271 sayılı CMK'nın 326/2. maddesine aykırı davranılması, bozmayı gerektirmiş, sanıklar ..., ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenle isteme uygun olarak BOZULMASINA, bozma nedeni yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden, 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi yollamasıyla 1412 sayılı CMUK'nın 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hüküm fıkrasından yargılama giderlerine ilişkin bölümden eşit olarak alınmasına ibaresi çıkartılıp yerine, sorumlu oldukları oranda ayrı ayrı alınmasına tümcesinin eklenmesi suretiyle, diğer yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 02/05/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş