Faydalı Linkler

Terör Eylemlerinden Zarar Görenlerin İdareye Tazminat Başvurusu Hakkında Danıştay Kararı


Terör Eylemlerinden Zarar Görenlerin İdareye Tazminat Başvurusu Hakkında Danıştay Kararı
Tazminat miktarının idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesi gerekir

T.C.

DANIŞTAY 15. DAİRE

E. 2014/7971

K. 2017/3752 T. 15.6.2017

İstemin Özeti : Davacıların miras bırakanı Ali Sağlık'ın 04/09/2012 tarihinde Bingöl İli, Yedisu İlçesi, Elmalı Köyü, Yukarı Salkımlar Mezrası, Dikan Yaylası'nda çobanlık yaparken yerde bulduğu sarı renkli metal tuzluk şeklindeki cismin kapağını açmaya çalışırken bu cismin patlaması sonucu vefat etmesi sebebiyle uğradıklarını ileri sürdükleri eşi için 30.000,00-TL, çocukları Yeşim Sağlık, Gülsüm Sağlık ve Taner Sağlık'ın her biri için de 30.000,00-TL olmak üzere toplam 120.000,00-TL manevi tazminatın yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nce; 5233 Sayılı Kanun'da manevi zararın tazminine yönelik herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiş ise de, Anayasamızın 125.maddesinin son fıkrasındaki; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür.” hükmü uyarınca, terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetler ya da terör eylemleri sebebiyle manevi zarara uğrayan kişilerin söz konusu zararlarının da tazmininin gerekeceği ve manevi zararın tazmini talebiyle yapılan başvuruların genel hükümlere göre değerlendirilmesi gerekeceğinin açık olduğu, uyuşmazlık konusu olayda, davalı idareye yüklenebilecek herhangi bir hizmet kusuru bulunmadığı, ancak, terör olaylarının sık sık meydana geldiği bir bölgede, Anayasal düzene, Devlete ve toplumun bütünlüğüne yönelik bulunan terör eylemleri sebebiyle davacıların uğradığı manevi zararın davalı idarece, sosyal risk ilkesi gereği tazmin edilmesi gerektiği, bu sebeple davacıların murisinin terör olayları veya terörle mücadele kapsamında bırakılan patlayıcı maddenin patlaması sonucu feci bir şekilde vefat etmesi sebebiyle eşi için 10.000,00-TL, çocukları Yeşim Sağlık, Gülsüm Sağlık ve Taner Sağlık'ın her biri için için de 10.000,00-TL olmak üzere toplam 40.000,00- TL manevi tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte davacılara ödenmesi, fazlaya dair manevi tazminat isteminin reddi yolunda verilen kararın, taraflarca aleyhlerine dair hükümler yönünden hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmaların Özeti : Taraflarca, karşı tarafın temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Düşüncesi : Temyiz istemlerinin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

KARAR : 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "Kararın Bozulması" başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçelerindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemlerine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle; tarafların temyiz istemlerinin reddine, Elazığ 2. İdare Mahkemesi'nin 24/04/2014 tarih ve E:2013/52, K:2014/307 Sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 Sayılı Kanun'un 18/06/2014 tarih ve 6545 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15/06/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

http://www.kazanci.com

Bu sayfayı paylaş