Faydalı Linkler

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş merkezi ortak sınavına cep telefonu ile giren öğrencinin sınavının geçerlilik durumuna ilişkin Danıştay kararı


Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş merkezi ortak sınavına cep telefonu ile giren öğrencinin sınavının geçerlilik durumuna ilişkin Danıştay kararı
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş merkezi ortak sınavına cep telefonu ile giren öğrencinin, cep telefonu ile katıldığı oturumun geçersiz sayılmasına karar verildi.

 

Danıştay 5. Daire Başkanlığı 

2016/14290 E.,2016/8739 K. T. 09/11/2016

MAHKEME: Ankara İdare Mahkemesi

TALEP: Dava, davacının 2015-2016 eğitim ve öğretim yılı 8. sınıf 2. dönem Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş merkezi ortak sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi oturumuna yasak olan araç gereç ve eşya ile girdiğinden bahisle davacının sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik kısmının geçersiz sayılmasına ilişkin 24.05.2016 tarih ve E.5715967 sayılı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

ÖZET: İdare Mahkemesince davacının Yönetmelik ve Kılavuz hükümlerine aykırı olarak cep telefonu ile sınava girdiği sabit ise de davalı idarenin sınavın güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri almakla yükümlü olduğu, sınavın yapıldığı ana bina ve sınav salonu girişinde davacının herhangi bir uyarıyla karşılaşmaksızın sınava alındığı hususu göz önüne alındığında; davacının cep telefonu ile sınava girmesi dışında sınav içerisinde sınava aykırı bir hareketinin olduğuna ve cep telefonunun davacıya avantaj sağladığına veya olumlu bir katkısının olduğuna dair bir tespit bulunmadığı, davacının sınavının sadece cep telefonu ile sınava girdiğinden bahisle geçersiz sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. 24/01/2011 tarih ve 3 sayılı Milli Eğitim Tebliğler Dergisinin Şubat 2011/2641 sayısında yayımlanan Merkezi Sistem Sınav Yönergesinin "Sınavın Geçersiz Sayılacağı Durumlar" başlıklı 21. maddesinin 1/ğ bendinde "Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli/makinesi gibi araçların sınav anında yanında bulundurulması" hükmü ile, 2015-2016 Öğretim Yılı Ortak Sınavlar e-Kılavuzunun "Ortak Sınavların Uygulanması" ile ilgili 9. maddesinin (ç) bendinde; "Öğrenciler, bilgisayar özelliği bulunan her türlü cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile sözlük, hesap cetveli, hesap makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz veya radyo gibi iletişim araçları ile sınava alınmayacaklardır. Bunları bulundurduğu tespit edilen öğrencinin sınavı, sınav kurallarının ihlali gerekçesiyle sınav salonundaki görevlilerce hazırlanan tutanakla geçersiz sayılacaktır." hükmüne yer verilmiştir. Adaylara dağıtılan soru kitapçıklarının "Sınava Başlamadan Aşağıdaki Uyarıları Mutlaka Okuyunuz" başlıklı bölümünün 14. maddesinde ise; " Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız halinde sınavınız geçersiz sayılacaktır." kuralına yer verilmiştir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sınava ilişkin 2016/08 sayılı Genelgesinde; öğrencilerin yanlarında cep telefonu, sözlük, hesap cetveli vb araçlar ile sınava alınmayacakları hükme alınmıştır. Yönerge kapsamında sınav esnasında cep telefonunu kullanmanın ötesinde sadece yanında bulundurmak fiili de başlı başına sınavın geçersiz sayılması için bir neden olarak sayılmış olup; davalı idarece belirlenen söz konusu güvenlik tedbirlerinin esas itibariyle, sınavın sağlıklı, objektif ve güvenli bir biçimde yapılması amacına yönelik olduğu; davacının, buna rağmen cebinde cep telefonunu bulundurmak suretiyle sınava katıldığı görülmektedir. Bu durumda, bilgi depolama, yansıtma vb. teknolojik bir özelliği bulunan cep telefonu ile sınava girmiş olduğu açık olan davacının, sınav sonucunun objektif olarak değerlendirilmesini engelleyecek bir eylem içerisinde bulunduğunun kabulü ile davacının sınavının Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine yönelik kısmının geçersiz sayılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığından, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle; Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin temyize konu kararının kaldırılmasına, davanın reddine 2577 sayılı Kanunun 20/B maddesi uyarınca kesin olarak 09/11/2016 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi.

Bu sayfayı paylaş