Faydalı Linkler

TCK'nın 43. maddesi uygulanırken alt sınırın üzerinde artırım yapıldığı da dikkate alınarak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sanığın hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik araştırma ile hüküm kurulmasının yasaya aykırıdır.


TCK'nın 43. maddesi uygulanırken alt sınırın üzerinde artırım yapıldığı da dikkate alınarak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sanığın hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik araştırma ile hüküm kurulmasının yasaya aykırıdır.
24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu

Yargıtay 10. Ceza Dairesi
2016/1544 E. 2016/2043 K. , 28.06.2016 T.
SUÇ : Zincirleme olarak uyuşturucu madde ticareti yapma

ÖZET : Sanığın 03.03.2015 ve 05.03.2015 tarihlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı sabit ise de; sanık hakkında TCK'nın 43. maddesi uygulanırken alt sınırın üzerinde artırım yapıldığı da dikkate alınarak, hükme esas alınan 18.02.2015 tarihli eylemle ilgili suç konusu uyuşturucu madde ile yakalanan S’nin mahkemede dinlenerek sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik araştırma ile hüküm kurulmasının yasaya aykırıdır.
 
Sanıklar hakkında kurulan mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesinde hükümden önce 24.11.2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı kararı ile, 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı hükümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, bu maddenin uygulanması açısından, sanıkların durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi, yasaya aykırı, Cumhuriyet savcısı ile sanıkların müdafileri ve sanık C’nin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA;
 
ancak bu durumun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK'nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, TCK'nın 53. maddesinin uygulanması ile ilgili bölümün hüküm fıkrasından çıkarılması ve yerine "Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarihli iptal kararından sonra oluşan durumuna göre, sanıklar hakkında, TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına” ibaresinin yazılması suretiyle, hükümlerin düzeltilerek onanmasına,
 
Sanık F hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde Sanığın 05.05.2015 tarihinde üzerinde ele geçirilen 2 paketçik halinde net 0,034 gram eroin ile 1 paketçik net 0,072 gram kokaini savunmasının aksine kullanma dışında bir amaçla bulundurduğuna ilişkin, kuşkuyu aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden; TCK'nın 188. maddesinin 3. fıkrası uyarınca cezalandırılması gerekirken, ayrıca cezasının TCK'nın 188. maddesinin 4. fıkrası gereğince artırılması,
 
sanığın 03.03.2015 ve 05.03.2015 tarihlerinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı sabit ise de; sanık hakkında TCK'nın 43. maddesi uygulanırken alt sınırın üzerinde artırım yapıldığı da dikkate alınarak, hükme esas alınan 18.02.2015 tarihli eylemle ilgili suç konusu uyuşturucu madde ile yakalanan S’nin mahkemede dinlenerek sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun belirlenmesi yerine eksik araştırma ile hüküm kurulmasının yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, hükmün
 
BOZULMASINA 28.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş