Faydalı Linkler

Suriye sınırından Türkiye'ye geçireceği kaçak malların geçişine göz yumması karşılığında iki kez elden para alması eylemleri nedeniyle sanık hakkında rüşvet verme suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Eksik inceleme yapılması BOZMA gerektirir.


Suriye sınırından Türkiye'ye geçireceği kaçak malların geçişine göz yumması karşılığında iki kez elden para alması eylemleri nedeniyle sanık hakkında rüşvet verme suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur. Eksik inceleme yapılması BOZMA gerektirir.
Rüşvet suçundan dolayı Askeri Savcılık tarafından açılan dava akıbetinin araştırılması ve hüküm verilmişse onaylı örneğinin bu dosya içine alınmasından sonra, bütün deliller birlikte değerlendirilmesi ile suç vasfının tayin ve takdiri gerekir.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi
2014/3188 E. 2016/6428K. 16.06.2016 T.
MAHKEMESİ : Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ : Rüşvet Verme
HÜKÜM: Mahkûmiyet
 
ÖZET : Sanığın Piyade Hudut Karakolu emrinde görevli Piyade Er ...'e, 20/05/2010 tarihi ile 04/07/2010 tarihleri arasında Suriye sınırından Türkiye'ye geçireceği kaçak malların geçişine göz yumması karşılığında iki kez elden 150 TL ve 16/06/2010 tarihinde 270 TL, 23/06/2010 tarihinde 300 TL, 29/06/2010 tarihinde iki kez 500 TL parayı askerlikten önce aynı iş yerinde çalışan bir kişiye yollaması şeklindeki eylemleri nedeniyle sanık hakkında rüşvet verme suçundan mahkumiyet hükmü kurulmuştur.
 
Ancak;
5237 sayılı TCK'nın 6352 sayılı Yasa değişikliği öncesinde rüşveti tanımlayan 252/3. maddesinde "Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır" denilerek sadece nitelikli rüşvete yer verildiği, kamu görevlisinin yapması gereken işi yapması ya da yapmaması gereken işi yapmaması için yarar sağlamasının veya kişilerin bu şekildeki iş için kamu görevlisine çıkar temin etmelerinin rüşvet tanımından çıkarıldığı, bu durumda diğer koşulların varlığı halinde görevi kötüye kullanma suçunun oluşacağı anlaşılmakla,
 
Rüşvet suçuna konu paraların suç tarihinde yürürlükte bulunan TCK'nın 252/3. maddesi anlamında kamu görevlisi kişiye görevinin gereklerine aykırı olan bir işi yapması için verilip verilmediği hususunun hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmesi ve buna bağlı olarak suç niteliğinin tayini bakımından, sanık hakkında UYAP'tan yapılan sorgulama sonucunda 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa muhalefet suçuna ilişkin olarak Asliye Ceza Mahkemesine açılan ve 09/07/2011 tarihinde kesinleşen 2010/1765 Esas sayılı dava dosyasının onaylı örneğinin dosya arasına alınması ile aynı olaya ilişkin farklı kararlar verilmesinin önüne geçmek, uygulama birliğini sağlamak ve her iki davada adil sonuç çıkmasını temin etmek için, rüşvet aldığı iddia olunan hakkında rüşvet alma suçundan dolayı Askeri Savcılık tarafından açılan dava akıbetinin araştırılması ve hüküm verilmişse onaylı örneğinin bu dosya içine alınmasından sonra, bütün deliller birlikte değerlendirilmek suretiyle suç vasfının tayin ve takdiri gerektiği gözetilmeden eksik soruşturma ve yetersiz gerekçelerle yazılı şekilde hüküm kurulması,
 
Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve E. 2014/140; K. 2015/85 sayılı kararının 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olması nedeniyle TCK'nın 53. maddesiyle ilgili olarak yeniden değerlendirme yapılması zorunlu hale gelmiştir.
 
SONUÇ: Hükmün 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi de gözetilerek CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 16.06.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş