Faydalı Linkler

SGK ile Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerin Aynı Zamanda Özel Muayane Açabilmeleri Hakkında Yargıtay Kararı


SGK ile Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimlerin Aynı Zamanda Özel Muayane Açabilmeleri Hakkında Yargıtay Kararı
SGK ile Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşunda Çalışan Hekimler Aynı Zamanda Özel Muayane Açamaz

DANIŞTAY 15. Dairesi
2016/3214E., 2016/3473K., T.11.05.2016

MAHKEME: İdare Mahkemesi

ÖZET: Özel hastanede Uz. Dr. olarak çalışan ve özel muayenehane açma talebinde bulunan davacının, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşunda çalışan hekimlerin aynı zamanda 1219 sayılı kanunun 12. maddesi gereğince özel muayenehane açamayacağına ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünün 25/07/2014 tarih ve 72354 sayılı işleminin iptali için iptal davası açılmıştır.

KARAR: İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nce, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun "kararın bozulması" başlıklı 49. maddesinin 1. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştay’ın,

a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması,

b) Hukuka aykırı karar verilmesi

c) Usul hükümlerine uyulmamış olunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin reddine, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nin 27/11/2015 tarih ve E:2014/2006; K:2015/2536 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 11/05/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş