Faydalı Linkler

Sanık Müdafii Olduğunu İddia Eden Avukatın Temyiz Talebi Hakkında


Sanık Müdafii Olduğunu İddia Eden Avukatın Temyiz Talebi Hakkında


Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/5473 E.2017/11971 K.

Mahkeme: Ceza Mahkemesi
Konu       : Dolandırıcılık

ÖZET: Dolandırıcılık suçundan sanıkların mahkumiyetine ilişkin hükümler sanıklar ve sanık ...’nın müdafiisi ve annesi tarafından ayrı ayrı temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü;

Sanık ...’nın yokluğunda verilen mahkumiyet hükmünü içeren gerekçeli kararın sanığın Ceza İnfaz Kurumunda bulunması nedeniyle Tebligat Kanunu’nun 19. maddesi gereğince usulüne uygun tebliğ edilmemiş olması nedeniyle sanık ...’ın 01/11/2013 tarihli temyiz dilekçesinin öğrenme üzerine ve süresinde olduğu kabul edilerek yapılan incelemede;

KARAR: Sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmüne yönelik sanık ...’in annesi... tarafından yapılan temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanık müdafii olduğunu beyan ederek hükmü temyiz eden Avukat...’nın herhangi bir soruşturma ve kovuşturma işlemine katılmadığı, dosya içerisinde ve temyiz dilekçesi ekinde sanığın müdafii olduğuna dair geçerli bir vekaletname veya yetki belgesinin de bulunmadığı ve ayrıca sanık yönünden zorunlu müdafii sıfatı da taşımadığı ayrıca sanığın annesinin sanığa vasi olarak atandığına dair belge sunulmaması aksine UYAP kayıtlarından sanığın vasisinin ... olduğunun anlaşılması nedeniyle vaki temyiz isteminin 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 317. maddesi uyarınca REDDİNE,

Sanıklar hakkında verilen mahkumiyet hükümlerine yönelik yapılan temyiz talebinin incelenmesinde;

Sanıklara yüklenen dolandırıcılık suçu nedeniyle, hükümden sonra 02.12.2016 tarih ve 29906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanunun 34. addesi ile değişik 5271 sayılı CMK'nın 253. ve 254. madde fıkraları gereğince uzlaştırma işlemleri için gereği yapılarak sonucuna göre sanıkların hukuki durumunun takdir ve tayini zorunluluğu,

Bozmayı gerektirmiş, sanıkların temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanun'un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca sair hususlar incelenmeksizin hükümlerin BOZULMASINA, 29/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş