Faydalı Linkler

Kaldırılan Velayetin Yeniden Anneye İadesi


Kaldırılan Velayetin Yeniden Anneye İadesi
Velayetin yeniden tesis edilmesi için öncelikle vesayetin kaldırılması talebi gerekir. Vesayetin kaldırılmasına ilişkin kısım tefrik edilerek velayet davasından ayrılır.

 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi

2016/12465 E., 2015/10693 K., T. 06.04.2015 Mahkeme: Sulh Hukuk Mahkemesi
Talep: Kaldırılan Velayetin Yeniden Anneye İadesi

 

ÖZET: Davacı, küçüğün annesi olup, vesayet kararının kaldırılmasını ve velayetin kendisine verilmesini istemiştir. Küçük vesayet altında bulunduğuna göre vesayete ilişkin bu karar usulüne uygun biçimde kaldırılmadan, velayetin tevdiine ilişkin bu dava incelenemez. O halde, davanın öncelikle vesayetin kaldırılması talebini içermesi sebebiyle, bu bölüme yönelik istemlerin vesayet makamı tarafından incelenmesi gerekli olduğundan davanın vesayetin kaldırılmasına ilişkin bölümünün tefrik edilerek Sulh Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi, vesayet makamı tarafından verilecek karara göre de velayet davasıyla ilgili olarak işin esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekir.

KARAR: Küçük, 2005 doğumlu olup, evliliğin devamı sırasında babanın 15.02.2011 tarihinde ölümüyle çocukların velayeti davacı anneye kalmıştır (TMK m. 336/3). Davacı anne Sapanca Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 22.07.2011 tarih 2011/717 esas 2011/330 karar sayılı kararıyla Türk Medeni Kanunu’nun 405/1 inci maddesi uyarınca kısıtlanmış, annesinin velayeti altına bırakılmış, Hekimhan Sulh Hukuk Mahkemesinin 10.12.2012 tarih 2011/210 esas 2012/137 karar sayılı kararı ile de davaya konu çocuğa davalı büyükbaba vasi olarak atanmıştır. Davacı, küçüğün annesi olup, vesayet kararının kaldırılmasını ve velayetin kendisine VERİLMESİNİ İSTEMİŞTİR. Küçük vesayet altında bulunduğuna göre vesayete ilişkin bu karar usulüne uygun biçimde kaldırılmadan, velayetin tevdiine ilişkin bu dava incelenemez. O halde, davanın öncelikle vesayetin kaldırılması talebini içermesi sebebiyle, bu bölüme yönelik istemlerin vesayet makamı tarafından incelenmesi gerekli olduğundan davanın vesayetin kaldırılmasına ilişkin bölümünün tefrik edilerek Sulh Hukuk Mahkemesine görevsizlik kararı verilmesi, vesayet makamı tarafından verilecek karara göre de velayet davasıyla ilgili olarak işin esası hakkında olumlu ya da olumsuz bir karar vermek gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırıdır.SONUÇ: Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİYLE KARAR VERİLDİ.

Bu sayfayı paylaş