Faydalı Linkler

İdare ile yüklenici arasındaki sözleşmenin uygulanmasından zararlar için, sözleşme hükümlerine başvurulacak olan bu uyuşmazlığın çözümü özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerlerine aittir.


İdare ile yüklenici arasındaki sözleşmenin uygulanmasından zararlar için, sözleşme hükümlerine başvurulacak olan bu uyuşmazlığın çözümü özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerlerine aittir.
Görev yönünden reddi yolundaki temyize konu İstanbul İdare Mahkemesi'nin kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49/1'de sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, Mahkeme kararının ONANMASI

Danıştay 13. Daire Başkanlığı
2016/674 E., 2016/2040 K., T. 30.05.2016
Mahkemesi: İdare Mahkemesi
Konu: İptal Davası
 
ÖZET : İdare ile yüklenici arasındaki sözleşmenin uygulanmasından doğan ve bu bağlamda istenilen zarar için tarafların sözleşmedeki edim yükümlülüklerini ihlal edip etmedikleri inceleneceğinden sözleşme hükümlerine başvurulacak olan bu uyuşmazlığın çözümü özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerlerine aittir. Bu itibarla, uyuşmazlığın ihale sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklandığı açık olup sözleşme fesih koşullarının oluşup oluşmadığı incelemesi özel hukuk hükümlerine göre belirlenecektir.
 
Dava; mülkiyeti Beylikdüzü Belediyesi'ne ait arsa üzerinde mevcut pazar yeri içerisinde intifa hakkı karşılığında ekmek üretim tesisi kurulması, dağıtımı ve 16 adet noktaya ekmek büfesi konularak 10 yıl süre ile işletilmesi için 03.02.2009 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararı ve 13.03.2009 tarih ve 185 sayılı Encümen Kararı ile davacılar adına ihale edilen ve Belediye ile yapılan Tesis İşletme Sözleşmesi ve Ekleri'nin 01.04.2015 tarih ve 107333 sayılı Başkanlık Olur'u ile iptal edilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; Uyuşmazlık Mahkemesi ve Danıştay kararlarında da vurgulandığı üzere idari sözleşmelerin, idarelerin tek yanlı kamusal yetkiye dayanarak kamu hizmetinin gereklerinin yerine getirilmesi için kamu yararı amacı ile bağıtlanan idareye üstün hak ve yetkiler veren, gerektiğinde tek yanlı değişiklik ve fesih yetkisini de idareye tanıyan sözleşmeler olduğu; kamu idarelerinin özel hukuk alanında akdettiği sözleşmelerin ise idari sözleşme niteliği taşımayıp özel hukuk kurallarına göre düzenlendiği; öte yandan, idarelerce mal veya hizmet alımı için ihaleye çıkılması safhasında ihalenin sonuçlanıp kesinleşmesine kadar geçen aşamada tesis edilen işlemler idari nitelikte kabul edildiği ve bu aşamada ortaya çıkan anlaşmazlıkların çözümünün idari yargı yerlerine ait bulunduğunun; sözleşmenin bağıtlanmasından sonraki aşamada ve ihale önceki aşamaya ilişkin nedenlerle değil de idare ile yüklenici arasındaki sözleşmenin uygulanmasından doğan ve bu bağlamda istenilen zarar için tarafların sözleşmedeki edim yükümlülüklerini ihlal edip etmedikleri inceleneceğinden sözleşme hükümlerine başvurulacak olan bu uyuşmazlığın çözümünün özel hukuk hükümlerine göre adli yargı yerlerine ait bulunduğunun yargısal içtihatlarla kabul edildiği, bu itibarla, uyuşmazlığın ihale sözleşmesinin uygulanmasından kaynaklandığı, sözleşmesinin fesih koşullarının oluşup oluşmadığı incelemesinin özel hukuk hükümlerine göre belirlenecek olması nedeniyle görüm ve çözümünün adli yargının görevinde olup İdare Mahkemesi'nin görevsiz olduğu gerekçesiyle davanın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 15/1-a. maddesi uyarınca görev yönünden reddine karar verilmiş, bu karar davacı şirket tarafından temyiz edilmiştir.
 
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle görev yönünden reddi yolundaki temyize konu İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nin 09.12.2015 tarih ve E:2015/159, K:2015/278 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA 30.05.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş