Faydalı Linkler

İcra Edilebilir Bir Yargı Kararının Uzun Süre İcra Edilmemesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İle Mülkiyet Hakkının İhlali


İcra Edilebilir Bir Yargı Kararının Uzun Süre İcra Edilmemesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İle Mülkiyet Hakkının İhlali
Somut olayda yukarıda belirtilen nitelikteki yargı kararının yaklaşık on ay geçtikten sonra icra edilmiş olması nedeniyle mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlal edilmediği sonucuna varmak gerekir

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi İkinci Bölüm
Başvuru Numarası: 2014/20389
Karar Tarihi: 13.04.2017
MAHKEMESİ: Asliye Hukuk Mahkemesi
TALEP: İcra edilebilir bir yargı kararının uzun süre icra edilmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlali

 

ÖZET: Başvuru; kamu kurum ve kuruluşları aleyhine verilmiş, ekonomik değere ilişkin ve icra edilebilir bir yargı kararının uzun süre icra edilmemesi nedeniyle mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir. somut olayda yukarıda belirtilen nitelikteki yargı kararının yaklaşık on ay geçtikten sonra icra edilmiş olması nedeniyle mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlal edilmediği sonucuna varmak gerekir.

KARAR: Başvurucu tarafından Asliye Hukuk Mahkemesinde Milli Savunma Bakanlığı aleyhine açılan kamulaştırmasız el atma nedeniyle tazminat davasında 61.250 TL tazminatın dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte başvurucuya ödenmesine hükmedilmiş, temyiz incelemesi sonucu İlk Derece Mahkemesi kararı Yargıtay tarafından onanmış, taraflarca karar düzeltme yoluna başvurulmaması üzerine yargılama süreci sona ermiştir.Başvurucu Asliye Hukuk Mahkemesince lehine hükmedilen tazminatın ödendiğini ifade etmiştir.Açıkça dayanaktan yoksun olmadığı ve kabul edilemezliğine karar verilmesini gerektirecek başka bir neden de bulunmadığı anlaşılan mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna karar verilmesi gerekir.Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine verilmiş, icra edilebilir bir yargı kararının hiç icra edilmemesi ya da icranın makul süre içinde yapılmaması, kararın verildiği yargılamada sağlanmış olan mahkemeye erişim hakkı dâhil adil yargılanma hakkı güvencelerini anlamsız hâle getirir. Dolayısıyla böyle bir durum mahkemeye erişim hakkının ihlali sonucunu doğurur. Öte yandan mahkeme kararına dayanan icra edilebilir bir alacak, mülkiyet hakkı kapsamında korunan ekonomik bir değer ifade eder. Kamu kurum ve kuruluşları aleyhine hükmedilmiş böyle bir alacağın hiç ödenmemesi ya da ödenmesinin uzun sürmesi suretiyle oluşan belirsizlik, mülkiyet hakkının ihlaline neden olur. Anılan ilkeler ve Anayasa Mahkemesinin benzer başvurularda verdiği kararları dikkate alındığında somut olayda yukarıda belirtilen nitelikteki yargı kararının yaklaşık on ay geçtikten sonra icra edilmiş olması nedeniyle mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlal edilmediği sonucuna varmak gerekir.Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkı ile Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının edilmediğine karar verilmesi gerekir.Mahkemeye erişim hakkı ile mülkiyet hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna,Anayasa’nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkı ile Anayasa’nın 35. maddesinde güvence altına alınan mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine,yargılama giderlerinin başvurucu üzerinde bırakılmasına 13/04/2017 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

 Kaynak bilgisi için tıklayınız. 

Bu sayfayı paylaş