Faydalı Linkler

Disiplin Cezasının Uygulanması Noktasında Davalı İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı


Disiplin Cezasının Uygulanması Noktasında Davalı İdarenin Ağır Hizmet Kusurunun Bulunmadığı Hakkında Danıştay Kararı
İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Danıştay 12. Daire
2016/8823 E., 2017/339 K.T. 14.02.2017

MAHKEME  : İdare Mahkemesi
KONU          : Tam Yargı Davası

ÖZET: Davacıya söz konusu disiplin cezasının uygulanması noktasında davalı idarenin ağır hizmet kusurunun bulunmadığı anlaşıldığından, davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

KARAR: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde eksper olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/E-(g) maddesi uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin idari işlemin; İdare Mahkemesinin kararı ile iptal edilmesi ve bu kararın Danıştay 12. Dairesinin kararı ile onanması üzerine, davacının işlem nedeniyle uğradığını iddia ettiği 131.640,93-TL maddi, 5.000,00-TL manevi zararın 13.11.2009 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılan davada; davacının görevinden ayrı kaldığı dönemde mahrum kaldığı parasal haklarının toplamının 121.392,16-TL olduğu, öte yandan bu dönemde özel şirkette çalışarak 39.277,49-TL gelir elde ettiği, bu tutarın mahrum kaldığı parasal haklarından düşülmesi suretiyle hesaplanan 82.114,67-TL maddi tazminatın kısmen kabulü; davacıya isnat edilen fiillerin yüz kızartıcı fiiller olması, bu fiiller nedeniyle toplumun davacıya karşı oluşacak olumsuz bakış açısı ve davacının görevinden ayrı kaldığı sürenin uzunluğu dikkate alınarak 3.000,00-TL manevi tazminatın kısmen kabulü ile tazminatların idareye başvuru tarihi olan 04.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte ödenmesi yolunda İdare Mahkemesince verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

İdare mahkemesi kararının maddi tazminatın kısmen kabulüne ilişkin kısmının onanması, manevi tazminatın kısmen kabulüne ilişkin kısmının ise; disiplin cezasının iptali istemiyle açılan davaya ilişkin olarak, kanun yollarından geçerek kesinleşen İdare Mahkemesinin kararında; davacının "rüşvet almak ve kamu kurumunu dolandırmak" suçundan ceza mahkemesinde yargılanarak iddiaya konu suçu işlediğine dair somut delil bulunmadığından beraat ettiği, dosyadaki bilgi ve belgelerden de hakkında isnat olunan fiilleri işlediğinin sabit olmadığı, öte yandan davacının fiilerinin "kişilerin yararını hedef tutan davranış" olarak nitelendirilebileceği gerekçeleriyle 657 sayılı Kanun'un 125/E-(g) maddesi uyarınca tesis edilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasının iptal edildiği görülmekle birlikte, söz konusu disiplin cezasının uygulanması noktasında davalı idarenin ağır hizmet kusurunun bulunmadığı anlaşıldığından, davacının manevi tazminat isteminin kısmen kabulüne ilişkin kısmının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. İdare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın 82.114,67-TL maddi tazminatın kabulü ile 04.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının oybirliği ile, 3.000,00-TL manevi tazminatın kabulü ile 04.09.2014 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine ilişkin kısmının oyçokluğu ile onanmasına, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere 15/02/2017 tarihinde karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş