Faydalı Linkler

Danıştayın, Kamu İhale Kurulu'nun sürelerinin kamu düzenine ilişkin olduğuna dair verilen kararı


Danıştayın, Kamu İhale Kurulu'nun sürelerinin kamu düzenine ilişkin olduğuna dair verilen kararı
Davalı ihale sürecindeki sürelerin kamu düzenine ilişkin olduğu, davacının basiretli bir iş adamı gibi davranması gerektiği ileri sürülerek bozulmasını istedi, mahkeme kararı onadı.

Danıştay 13. Daire Başkanlığı 
2016/541E., 2016/1005 K. T. 07.04.2016

MAHKEME: İdare Mahkemesi

TALEP: Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 25.12.2015 tarih ve E:2015/2174, K:2015/2258 sayılı kararının; şikâyet üzerine tesis edilen işlemlere karşı doğrudan itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, davacının son başvuru tarihi olan 02.07.2015 tarihinden sonra itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu, ihale sürecindeki sürelerin kamu düzenine ilişkin olduğu, davacının basiretli bir iş adamı gibi davranması gerektiği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

ÖZET: Davacı tarafından, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü'nce 30.04.2015 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen "Karayolları .. Bölge Müdürlüğü O-1, O-2 ve O-3 Otoyolları ve Bağlantı Yolları Aydınlatma Sistemlerinin Bakım ve Onarımı" işi ihalesine ilişkin olarak yapılan itirazen şikâyet başvurusunun süre yönünden reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 29.07.2015 tarih ve 2015/UH.IV-2111 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi'nce; ihaleye katılan başka bir isteklinin şikâyet başvurusu üzerine ihaleyi yapan idare tarafından alınan düzeltici işlem kararı sonrasında, kesinleşen ihale kararının bildirimine ilişkin EKAP duyurusunda, davacının menfaatini etkileyen bu işleme karşı İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesinin 3. fıkrası uyarınca 10 gün içerisinde doğrudan 'na itirazen şikâyet başvurusunda bulunabileceğinin bildirilmediği, aksine aynı süre içinde şikâyet başvurusunda bulunabileceğinin bildirildiği, dolayısıyla ihaleyi yapan idarece davacının yanlış yönlendirilerek Anayasa'nın 40. maddesine uygun olarak bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmediği anlaşıldığından, davacı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esası hakkında bir karar verilmesi gerekirken, başvurunun süre yönünden reddine ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş, bu karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.

KARAR: Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki temyize konu Ankara 16. İdare Mahkemesi'nin 25.12.2015 tarih ve E:2015/2174, K:2015/2258 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, davalının temyiz istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının ONANMASINA; dosyanın anılan Mahkeme'ye gönderilmesine, temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, posta giderleri avansından artan tutarın davacıya iadesine, kullanılmayan 48,10-TL yürütmeyi durdurma harcının istemi hâlinde davalı idareye iadesine, 2577 sayılı Kanun'un 20/A maddesinin ikinci fıkrasının (i) bendi uyarınca kesin olarak (karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere), 07.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu sayfayı paylaş