Faydalı Linkler

Daire Başkanı Olarak Görev Yapan Davacının Bu Görevinden Alınarak Mühendis Olarak Atanmasına İlişkin Danıştay Kararı


Daire Başkanı Olarak Görev Yapan Davacının Bu Görevinden Alınarak Mühendis Olarak Atanmasına İlişkin Danıştay Kararı
Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, Ankara 9. Bölge Müdürlüğüne mühendis olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali, yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesi istemi ile açılmıştır

Danıştay 6. Daire Başkanlığı

2015/2662 E., 2015/7471 K. T.17.09.2015

MAHKEME: İdare Mahkemesi

TALEP  : Dava, ........Genel Müdürlüğü emrinde Daire Başkanı olarak görev yapan davacının, Ankara 9. Bölge Müdürlüğü emrine mühendis olarak atanmasına ilişkin 15/05/2014 gün ve 761 sayılı işlemin iptali, yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren hesaplanarak yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılmıştır.

KARAR : Davacı, somut bir neden ortaya konulmaksızın tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığını öne sürerek idare mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 76. maddesinin 1. fıkrasında "Kurumlar, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68. maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir. Bu madde ile memurların naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin kullanımının mutlak ve sınırsız olmayıp, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı olduğu ve bu açıdan yargı denetimine tabi bulunduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir. Buna karşılık, sözü edilen takdir yetkisinin, ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri göz ardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin neden ve amaç yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği hususunun yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunduğunu da vurgulamak gerekir. Dava dosyasının incelenmesinden, 27/12/1996 tarihinde ........emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli mühendis olarak göreve başlayan davacının, 1996-2004 yılları arasında ...... Şube Müdürlüğünde, 2004-2011 yılları arasında ..........Bakanlığı ......... Daire Başkanlığı emrinde Şube Müdür Vekili olarak görev yaptığı, 08/07/2011 tarihinde memur kadrosuna atandığı, 12/08/2011 günlü, 45 sayılı Bakanlık Oluruyla Daire Başkanlığına vekaleten atandığı, 26/03/2012 tarihli Bakanlık Oluruyla aynı göreve asaleten atandığı, dava konusu edilen 15/05/2014 gün ve 761 sayılı işlemle 657 sayılı Kanun'un 76.maddesi dayanak alınarak Ankara 9. Bölge Müdürlüğü emrine mühendis olarak atandığı, davacı hakkında herhangi bir soruşturmanın ve disiplin cezasının bulunmadığı, 2009 ve 2010 yıllarına ait sicillerinin çok iyi düzeyde (99 puan) belirlendiği anlaşılmaktadır.

Davalı idare emrinde Daire Başkanı olarak görev yapan davacının bu görevinden alınarak mühendis olarak atanmasında davalı idarece herhangi bir gerekçe ileri sürülmediği gibi davacının görevinde başarısızlığı yada yetersizliği hususunda da somut bir neden ortaya konulmamıştır. Bu durumda, Daire Başkanı olarak görev yapan davacı hakkında yapılmış herhangi bir soruşturma veya verilmiş bir disiplin cezasının olmadığı görüldüğünden, somut bir neden ortaya konulmaksızın salt takdir yetkisi kullanılarak tesis edilen dava konusu idari işlemde ve davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.

HÜKÜM: Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Ankara 15. İdare Mahkemesi'nce verilen 12/12/2014 günlü, E:2014/1246, K:2014/1775 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, kullanılmayan 45,60 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız. 

Bu sayfayı paylaş