Faydalı Linkler

Çalışmadıkları Halde Gerçeğe Aykırı Olarak Sigortalı Göstermek


Çalışmadıkları Halde Gerçeğe Aykırı Olarak Sigortalı Göstermek
Sanıkların ve suça sürüklenen çocukların üzerlerine atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile kurulan beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 15. Ceza Dairesi
2017/15492 E., 2017/7903 K.T. 21/03/2017 
Mahkemesi: Ağır Ceza Mahkemesi
SUÇ: Resmi Belgede Sahtecilik, Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan, Nitelikli Dolandırıcılık

ÖZET: Çalışan ya da işten ayrılan personelle ilgili bildirimlerin süresinde yapılmamasının idari para cezasını gerektirdiğine dair hükmü ile ödenmeyen sigorta primlerinin Kurum tarafından 6183 sayılı Kanun'a göre tahsilinin mümkün bulunması birlikte gözetildiğinde sanıkların üzerlerine atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı açıktır.

KARAR: 5395 sayılı Kanun’un 3/a-2 maddesine göre, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuklar için, sorgularının yapıldığı duruşmalarda "suça sürüklenen çocuk” ibaresi yerine, "sanık” ifadesinin kullanılmasının telafisi mümkün olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır. Sanığın diğer sanıklar ile suça sürüklenen çocukları gerçekte işyerinde çalışmamalarına rağmen sigortalı yapmak amacıyla gerçeğe aykırı işe giriş bildirgeleri düzenlediği, böylece tüm sanıkların ve suça sürüklenen çocukların Katılan’ı yalan beyanda bulunarak ve sahte belgeler ibraz etmek suretiyle dolandırdıklarının iddia edildiği olayda, söz konusu muhasebe bürosunun gerçekte var ve faaliyetine devam ediyor olması, işe giriş bildiriminde bulunulan sanıklar ile suça sürüklenen çocukların isim ve adres bilgilerinin Kuruma bildirilmiş olması, ilgili kurumun mevzuatı gereği söz konusu işyeri üzerinde denetim yetkisinin bulunması, ödenmeyen sigorta primlerinin kurum tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre sanıklardan alınmasının mümkün bulunması ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102 ve ek 6. maddeleri hükümlerine göre, çalışan ve işten ayrılan personelle ilgili bildirimlerin süresinde yapılmamasının idari para cezasını gerektirdiğine dair hükmü de gözetildiğinde sanıkların ve suça sürüklenen çocukların üzerlerine atılı suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesi ile kurulan beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükümlerin onanmasına, 21.03.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız.

Bu sayfayı paylaş