Faydalı Linkler

Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi, İtirazen İlgili Mahkemenin Bulunduğu Yargı Çevresindeki Bölge İdare Mahkemesince İncelenir.


Başka Kanunlarda Aksine Hüküm Bulunsa Dahi, İtirazen İlgili Mahkemenin Bulunduğu Yargı Çevresindeki Bölge İdare Mahkemesince İncelenir.
Geçici görevlendirme,görevden uzaklaştırma,yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar,itirazen mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince incelenir

Danıştay 11. Daire
2016/7266 E. - 2017/1316 K.T. 14.02.2017

 

MAHKEME: İdare Mahkemesi 
KONU       : Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Taşra Teşkilatı, Lojman

 

ÖZET   : İdare Mahkemelerinin valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararlar, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, itirazen ilgili mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince incelenir.

KARAR : Davanın ehliyet yönünden reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararının; davacı Sendika tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'na 6545 sayılı Kanunun 27. maddesiyle eklenen Geçici 8. madde uyarınca halen uygulanmaya devam edilen 45/1-b maddesinde, idare mahkemelerinin; valilik, kaymakamlık ve yerel yönetimler ile bakanlıkların ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatındaki yetkili organları tarafından kamu görevlileri hakkında tesis edilen geçici görevlendirme, görevden uzaklaştırma, yolluk, lojman ve izinlerine ilişkin idari işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklarla ilgili olarak verdikleri nihai kararların, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, itirazen ilgili mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesince inceleneceği; 47. maddesinde, idare mahkemelerinin itiraz yolu açık olan kararlarının temyiz edilemeyeceği kurala bağlanmıştır.Dosyanın incelenmesinden, dava konusu işlemin, davalı idarenin taşra teşkilatı olan TCDD Lojman Tahsis Komisyonu tarafından tesis edilen işlemin iptali istemine ilişkin olduğu anlaşılmaktadır.Bu durumda, itiraz yolu açık olan idare mahkemesi kararının temyizen incelenme olanağı bulunmamaktadır. Açıklanan nedenle, temyiz isteminin görev yönünde reddine; dosyanın Bölge İdare Mahkemesine iletilmek üzere ilgili İdare Mahkemesine gönderilmesine, 14.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Karar Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş