Faydalı Linkler

19 Ağustos 2018 PAZAR - ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI


19 Ağustos 2018 PAZAR - ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ SATIN ALINMASI, HİZMET SATIN ALINMASI, YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALESİ, ATIK YAĞ SATIŞI, TAŞINMAZ VE TAŞINIRLAR SATIMLARI, HİZMET ALIMI

19 Ağustos 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30514

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

 


ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden:


TAŞINMAZ VE TAŞINIRLAR SATILACAKTIR

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tokat/Zile Belediye Başkanlığından:


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:


 

 


ŞEKER PANCARI TOHUM KUTUSU VE AMBALAJ KOLİSİ SATIN ALINACAKTIR

Şeker Enstitüsü Müdürlüğünden:

Şeker pancarı tohum kutusu ve ambalaj kolisi alımı işi Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliği esaslarına göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale kayıt numarası                :  2018/415968

1 - İdarenin

a) Adı, adresi                          :  Şeker Enstitüsü Müdürlüğü

                                                  Ayaş Yolu 18. km Etimesgut ANKARA

b) Telefon ve faks numarası   :  Telefon    : 312 293 44 00

                                                  Faks        : 312 243 24 06

2 - İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı       :  Şeker pancarı tohumu ambalajlanmasında kullanılmak üzere; 280.000 adet 1 kg’lık tohum kutusu, 19.000 adet 15 kg’lık dış koli

b) Teslim yeri                         :  Şeker Enstitüsü Müdürlüğü Tohum İşleme Ambarı

c) Teslim süresi                      :  Kutular için provanın onayından sonra İdarenin vereceği teslim programına göre 20 takvim günü;

                                                  Koliler için provanın onayından sonra 20 takvim günü

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                     :  Şeker Enstitüsü Müdürlüğü A Binası

                                                  Ayaş Yolu 18. km Etimesgut ANKARA

b) Tarihi ve saati                     :  19.09.2018 Çarşamba günü saat 14:00

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

5 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan ) takvim günü olmalıdır.

6 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.

7 - Gerektiğinde açık eksiltme ve pazarlık yapılabileceğinden isteklilerin veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Şeker Enstitüsü A Binasında hazır bulunmaları gereklidir.

8 - İhale dokümanı Şeker Enstitüsü Ticaret Servisi Ayaş Yolu 18. km Etimesgut ANKARA adresinde görülebilir ve 200,00 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9 - İstekliler teklif zarflarını en geç 19.09.2018 Çarşamba günü saat 14:00’e kadar Şeker Enstitüsü Müdürlüğü, Haberleşme Servisine vereceklerdir.

10 - Mezkur alım, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.

7168/1-1


HİZMET SATIN ALINACAKTIR

T.Ş.F.A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

"2018/2019 kampanya döneminde Fabrikamızda 15.000 Ton Yaş Pancar Posasının ±% 20 Toleransla Paketlenmesi, Depolama Alanına Taşınması, Nakliye Araçlarına Yüklenmesi Makinelerin Bakım ve Tamiratlarının yapılması işi ” hizmet alımı, T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esasları dâhilinde açık ihale usulü birim fiyat teklif ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır

İhale kayıt numarası                      :  2018/419445

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bursa Karayolu Üzeri 4.Km. Susurluk Şeker Fabrikası

b) Telefon ve faks numarası         :  0 266 865 19 40 (4 Hat) - 0 266 865 26 04 - 05

c) Elektronik posta adresi (varsa) :

2 - İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  15.000 ton yaş pancar posasının ±%20 Toleransla paketlenmesi, depolama alanına taşınması, nakliye araçlarına yüklenmesi makinelerin bakım ve tamiratlarının yapılması işini kapsamaktadır.

b) Yapılacağı yer                          :  Fabrikamız Yaş Pancar Posası Paketleme tesisleri

c) İşin süresi                                 :  70 gün (Yetmiş) Takvim Günü (± 20 toleranslı)

3 - İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati                           :  29.08.2018 Çarşamba günü saat 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.

5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 (Yüzonsekiz) Türk Lirası karşılığı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Susurluk Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır.

12 - Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13 - Diğer Hususlar

13.1. İsteklinin teklifini postayla göndermesi halinde dahi, T.Ş.F.A.Ş Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Yönetmeliğinin 24. ve 25. maddesi uyarınca eksiltme veya pazarlık yapılabileceğinden, isteklinin kanuni temsilcisinin noter onaylı belge aslı ile birlikte ihale gün ve saatinde hazır bulunması gerekmektedir. Kanuni temsilcinin ihale gün ve saatinde komisyon toplantı yerinde bulunmaması halinde postayla gönderilen teklif nihai teklif sayılacaktır.

13.2. İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7256/1-1

 


YAPIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Vakıflar Genel Müdürlüğü Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

Aşağıda yeri ve niteliği belirtilen arsa vasıflı taşınmaz, 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20’nci maddesine istinaden, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesinde belirtilen Kapalı Teklif usulüne göre, yapım karşılığı uzun süreli kiralama yöntemiyle kiraya verilmek üzere, aşağıda belirtilen şartlar çerçevesinde 27 yıllığına ihale edilecektir.

 

İLİ

Balıkesir

İLÇESİ

Edremit

MAHALLESİ

Yolören

PAFTA NUMARASI

19-K-II-B

ADA NUMARASI

156

PARSEL NUMARASI

2

YÜZÖLÇÜMÜ

7.033,63 m²

VASFI

Arsa

MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ

4.363.847,44 TL

(dörtmilyonüçyüzaltmışüçbinsekizyüzkırkyedi Türk Lirası kırkdört Kuruş)

GEÇİCİ TEMİNAT

130.915,43 TL

(yüzotuzbindokuzyüzonbeş Türk Lirası, kırküç Kuruş)

İHALE TARİH VE SAATİ

13/09/2018 Perşembe günü saat: 14.00

 

A) Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaz üzerine Vakıflar Meclisi’nin 25.06.2018 tarihli ve 330/281 sayılı kararına istinaden;

1 - Taşınmaz üzerinde imar durumuna (konut dışı kentsel çalışma alanına) uygun bir tesis inşa etmek üzere gerekli projenin hazırlanarak Bölge Müdürlüğümüz, ilgili belediye ve kurumlara onaylatılması, yapı ile ilgili gerekli tüm izinlerin alınarak inşaatın yapılması, bunun için gerekli tüm finansmanın sağlanması; bu konulardaki tüm gider ve sorumlulukların kiracı/yükleniciye ait olması; inşaat süresinin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 yılı geçmemesi,

2 - Kira bedellerinin; İlk yıl aylık sabit 1.000,00 TL, İkinci ve Üçüncü yıl önceki yılın kirası + ÜFE artışı oranında ilave, Dördüncü yıl aylık 12.000,00 TL+ önceki 3 yılın ÜFE artışı, Beşinci yılın başından sözleşme süresinin sonuna kadar, her yıl için bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜİK tarafından yayımlanan Üretici Fiyat Endeksinin son 12 aylık ortalamalara göre yüzdelik değişim oranı tutarında artış yapılmak suretiyle belirlenen tutarda olması,

3 - Taşınmazın üzerinde asgari 5.276,72 m² kat alanına sahip bir tesis inşa edilmesi esas alınarak, bu inşaat alanı miktarında herhangi bir sebeple oluşabilecek azalmalardan ötürü kira bedellerinde indirim yapılmaması, inşaat alanının bu yoğunluktan daha fazla uygulanması halinde, ihalede kesinleşen kira/m2 oranı üzerinden kira bedellerine yansıtılması,

4 - Kiracı tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,

5 - Taşınmazın üzerinde bulunan ve inşaat alanına rastlayan zeytin ağaçlarından sökülüp yeniden dikilmeye müsait olanların Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün uygun göreceği bir yere taşınarak yeniden dikilmesi, ağaçların veya mevsim şartlarının uygun olmaması veya diğer nedenlerle yeniden dikilemeyen her bir ağacın Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünce belirlenecek bedelinin yüklenicisi tarafından İdaremize def’aten ödenmesi, inşaat alanı dışında kalan ağaçların bakım, muhafaza ve tüm güvenlik önlemlerinin yüklenici tarafından sağlanması, bütün bu işlemlerin Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri İşletme Müdürlüğünün denetimi ve gözetiminde, tüm masrafları yüklenici tarafından karşılanarak gerçekleştirilmesi, yerinde bırakılan ağaçların ürünlerinden yararlanma hakkının ise yükleniciye ait olması,

Şartlarıyla, 3 yıllık inşaat süresi dahil toplam 27 yıl süreli, imar fonksiyonu doğrultusunda yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkarılmıştır.

B) İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte, Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 7 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.

C) İhale Şartnamesi ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi, Naciye Hanım Sokağı, No: 4 BALIKESİR adresinde bulunan Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli 100,00 TL olup, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye dekont ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.

D) İstekliler; ihaleye katılabilmek için, İhale Şartnamesi’nin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen gün ve saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğüne imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içermelidir:

1- İç zarf, (İç zarf teklif mektubunu içermelidir. Teklif mektubunun şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğine uygun olarak hazırlanmalıdır.)

2- İhaleye katılacak gerçek kişiler ile tüzel kişilik adına veya vekaleten katılacak kişilerin kimlik belgesinin noter tasdikli sureti veya idarece onaylanmış fotokopisi, (Kimlik belgesinde T.C. kimlik numarasının bulunmaması halinde T.C. kimlik numarasını gösterir imzalı bildirim),

3- Kanuni ikametgâh belgesi, (Şirketlerde bu belge aranmayacaktır.)

4- İsteklinin Türkiye’deki tebligat adresini, ayrıca telefon ve faks numarasını gösteren imzalı bildirim.

5- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri (İhalenin yapıldığı yılda alınmış veya geçerliliği devam eden.)

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

6 - İstekli adına vekalet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin, ihalenin yapıldığı yılda alınmış noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekaletnamelerinin, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

7 - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasından, ihalenin ilan edildiği yıl içinde alınmış üyelik belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.(Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.)

8 - İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu iş için düzenlenmiş noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

9 - Muhammen bedelin en az %10’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun banka referans mektubu. (alındığı banka ya da finans kurumunun genel müdürlüğünce teyit yazılı.) Banka referans mektubu, ihale tarihinden önceki 3 ay içinde düzenlenmiş olması gerekir.

* İsteklilerin ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan kişilerden herhangi biri bu değeri tek başına karşılayabileceği gibi, ayrı ayrı da karşılayabilirler.

10 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Vergi Dairesinden alacağı, vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti.

11 - İsteklinin ihale ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alacağı, prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e-Borcu yoktur belgesi.

12 - İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin ekli örneğe uygun yazılı beyanı.

13 - Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü adına alınmış ve ihale şartnamesinin 16.3 maddesinde belirtilen tutardaki geçici teminata ait banka teminat mektubu ve teyit yazısı veya geçici teminatın Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Türkiye Vakıflar Bankası Balıkesir Şubesi nezdindeki TR730001500158007266231283 no.lu hesabına yatırıldığına dair banka alındı dekontu, (Teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre limit içi ve süresiz olacaktır. Bu özellikleri taşımayan teminat mektupları geçersiz sayılacaktır),

14 - Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz veya banka dekontu, (İhaleye katılacak olanlar şartname bedelini ödeyerek şartname almak zorundadır),

15 - Bütün sayfaları istekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş şartname metni,

16 - Benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti, (aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti de verilebilir), isteklinin benzer iş ile ilgili iş bitirme belgesinin olmaması veya isteklinin ticari faaliyetleri arasında inşaatla ilgili bir husus bulunmaması halinde inşaatı benzer iş bitirme belgesine sahip olan bir alt yükleniciye yaptıracağına ilişkin, ekli örneğine uygun alt yüklenici taahhütnamesi,

E) 1- FETÖ/PDY terör örgütüne ilgi, bağ veya iltisakları olan gerçek ve tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.

2- İdaremize dolaylı veya dolaysız borcu olanlar ihaleye katılamazlar.

3- Yukarıdaki (1) ve (2) no.lu fıkralarda yazılı gerçek ve tüzel kişiler tespit edilirse ihaleye katılıp ihale üzerinde kalsa dahi sözleşme düzenlenmez. Sözleşme düzenlenmiş olsa dahi sözleşme fesih edilir. Geçici ve ek teminatlar Bölge Müdürlüğümüzce irat kaydedilir.

F) İlana yazılmayan bilgiler işin şartnamesinde ve sözleşme taslağında mevcut olup, ihaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, imzaladığı bu şartnamedeki şartlarla, sözleşme taslağına konulmuş olan şartları okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.

G) Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

H) Tüm ilan bedelleri, ihaleyi alan istekli tarafından sözleşme esnasında defaten ödenecektir.

İ) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlan olunur.

7173/1-1


ATIK YAĞ SATIŞI YAPILACAKTIR

TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğünden:

Bölge Müdürlüğümüz Trafo Merkezlerinde bulunan 1. Kategori Atık Yağların satışı yapılacaktır. Satış ihalesine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Satış Kayıt Numarası                    :  2018/1

1 - İdarenin;

a) Adresi                                       :  Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199   42130 Selçuklu/KONYA

b) Telefon ve faks numarası         :  0 332 265 0960 - 0 332 265 0972

c) Elektronik posta adresi             :  9grupmd@teias.gov.tr

2 - İhale konusu satış işinin;

a) Niteliği, türü ve miktarı             :  I. Kategori Atık Trafo Yağı.

 

SIRA NO

MAMÜL

MİKTARI

BULUNDUĞU YER

ATIK KODU

1

I. Kategori Atık Yağ

Yaklaşık 15.000 kg

Bölge Müdürlüğümüze bağlı Konya-3 ve Yunak Trafo Merkezleri

13.03.10

 

b) Teslim edileceği yer                  :  Bölge Müdürlüğümüz Konya-3 ve Yunak Trafo Merkezleri

c) İşe başlama tarihi                      :  Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 (Yedi) gün içinde sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip teslimata başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                 :  Sözleşme bedelinin (KDV dahil) Bölge Müdürlüğümüz hesabına yatırılmasına müteakip 15 (onbeş) iş günüdür.

3 - Satış İhalenin

a) Yapılacağı yer                           :  TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü - Toplantı Salonu Oda No: 106- Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 42130   Selçuklu KONYA

b) Tarihi ve saati                           :  06.09.2018 - Saat: 10.30

4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin görevlilerini belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Teklif Mektubu ve Cetveli

ç) Satış dokümanı ekinde yer alan standart forma uygun Geçici Teminat Mektubu,

d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.2. Yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İstekliler, ilgili mevzuata uygun olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu alıma uygun olarak düzenlenmiş İzin/Lisansına sahip olmaları gerekmektedir. Teklif ekinde aslı veya Noter onaylı sureti veya "Aslı İdarece Görülmüştür” ibareli suretin sunulması zorunludur. Satışa konu olan malzemelerle ilgili lisans belgelerinde atık kodlarını taşımayan ve/veya atık listesini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler, Atık Taşıyan Araçlar için Lisans Belgesini teklif ekinde sunacaklardır.

5 - Satış, açık arttırma sonucunda, en yüksek fiyatla teklifte bulunan istekliye bırakılacaktır.

6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

7.2- İhale dokümanı, TEİAŞ 9. Bölge Müdürlüğü (Satınalma ve Ticaret Şefliği) Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA adresinde görülebilir ve 30,00.-TL. bedeliZiraat Bankası A.Ş. Nalçacı Şb- TR74 0001 0009 1237 7120 4460 47 nolu hesap numarasına yatırılarak satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 45,00 TL. doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Nalçacı Şb- TR74 0001 0009 1237 7120 4460 47 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin belirtildiği talep başvurularını, idarenin yukarıda yer alan faks numarasına göndermek zorundadır. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8 - Teklif, ihale tarihinde saat 10:30’a kadar TEİAŞ Bölge Müdürlüğü Muhaberat Servisi- Yazır Mah. Yeni İstanbul Cad. No: 199 Selçuklu/KONYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9 - İstekliler, tekliflerini birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Satış sonrası istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda Geçici Teminat vereceklerdir. Geçici Teminat Mektubunun süresi 15/12/2018 tarihinden önce olmayacak şekilde verilmelidir.

11 - Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12 - İhale konusu malzemelerin teslimatı, nakledilmesi, berterafı, geri dönüşümü, ara depolama tesisine teslim edilmesi işleriyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan ve ihale tarihi itibariyle yürürlükte olan mevzuat uygulanacaktır. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.

7189/1-1


TAŞINMAZ VE TAŞINIRLAR SATILACAKTIR

Konya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Emlak Müdürlüğünden:

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN

S. No

Taşınmaz No

İlçesi

Mahalle

Mevkii

Cinsi

Pafta

Ada

Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Hazine

Hissesi

(m2)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat

(TL)

İhalenin

Tarihi

Saati

1

42010107221

Karatay

Tatlıcak

 

Arsa

M29A13D1C

33086

2

21.497,38

18.776,41

Konut Dışı

Kentsel Çalışma

veSanayi Alanı

5.700.000,00

570.000,00

18.09.2018

14:00

 

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALLARIN

S. No

Cinsi

İlçesi

Mahalle

Toplam Adet

Irkı

Hayvan Özellikleri (25/07/2018 Tarihi İtibariyle)

Adet

Tahmini Bedeli (TL)

Geçici Teminat (TL)

İhalenin

Tarihi

Saati

2

Canlı Hayvan

Karatay

Saracoğlu

305

Holstein

0-6 Aylık Arası Buzağı

47

2.504.450,00

250.445,00

18.09.2018

15:00

6-12 Aylık Arası Dişi Dana

7

6-12 Aylık Arası Erkek Dana

7

13 Aylık ve Üstü Düve

52

13-18 Aylık Arası Tosun

17

18 Aylık ve Üstü Boğa

6

Gebe İnek

51

Gebe Olmayan İnek

118

 

1 - Yukarıda özellikleri belirtilen 1. sıradaki taşınmazın satışı ile 2. sıradaki Canlı hayvanların satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile,hizalarında gösterilen gün ve saatte, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ihale odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır. (Horozluhan Mah., Abdülbasri Sok. No: 2, 42060   Horozluhan Organize Sanayi Bölgesi/Selçuklu/Konya)

2 - Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır.

Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

3 - Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V. den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

4 - Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir.

5 - Canlı hayvan satışında; KDV Kanunun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin 1/(1) maddesi ile Kararnameye ekli (1) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %1,

(II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için %8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için %18 olarak belirlenmiştir. KDV ve diğer yükümlülükler alıcısına aittir.

6 - Şartname ve ekleri idaremizde bedelsiz olarak görülebilir.

7 - İhaleye katılabilmek için isteklilerin;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)

d) Özel Hukuk Tüzel kişilerinde 2018 yılı vizeli Ticaret odası veya meslek odası sicil kaydı ve ihaleye katılacak kişi için düzenlenmiş Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküsü,

e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnameleri ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.

8 - İşgalli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına aittir.

9 - Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.

10 - Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

İlan olunur.

7194/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Tokat/Zile Belediye Başkanlığından:

1 - Nakkaş Mahallesi Atayolu Caddesi Altınpark sitesinde bulunan belediyemize ait 3 adet Depolu Asma katlı dükkan 3 Adet Dubleks Mesken 32 adet mesken 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi gereğince Açık teklif usulü ile satılacaktır.

2 - İhale aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Hizmet Binası meclis odasında, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

 

S No

Katı

B No

Niteliği

Arsa Pay oranı

Bina Alanı m2

Arsa (m2)

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

Saati

1

8

A.22

Mesken

17812/3458872

160,00

46,85

227.051,76

6.811,55

10.09.2018

10:10

2

8

A.23

Mesken

16870/3458872

150,00

44,38

205.847,02

6.175,41

10.09.2018

3

8

A.24

Mesken

17812/3458872

160,00

46,85

223.276,25

6.698,29

10.09.2018

4

9

A.25

Mesken

17812/3458872

160,00

46,85

223.426,25

6.702,79

10.09.2018

5

9

A.26

Mesken

16870/3458872

150,00

44,38

206.597,50

6.197,93

10.09.2018

6

9

A.27

Mesken

17812/3458872

160,00

46,85

221.051,25

6.631,54

10.09.2018

7

ZEMİN

C 34

Dep Asma katlı dükkan

57000/3458872

585,00

149,94

672.332,16

20.169,96

10.09.2018

8

ZEMİN

C 35

Dep Asma katlı dükkan

19000/3458872

170,00

49,98

197.677,39

5.930,32

10.09.2018

9

ZEMİN

C 36

Dep Asma katlı dükkan

68720/3458872

710,00

180,77

717.220,82

21.516,62

10.09.2018

10

10

C 28

Mesken

17812/3458872

160,00

46,85

222.551,76

6.676,55

10.09.2018

11

10

C 29

Mesken

16870/3458872

150,00

44,38

204.347,02

6.130,41

10.09.2018

12

10

C 30

Mesken

17812/3458872

160,00

46,85

220.176,25

6.605,29

10.09.2018

13

11

C 31

Dubleks Mesken

33912/3458872

286,00

89,20

384.672,60

11.540,18

10.09.2018

14

11

C 32

Dubleks Mesken

32292/3458872

263,00

84,94

349.118,93

10.473,57

10.09.2018

15

11

C 33

Dubleks Mesken

33912/3458872

286,00

89,20

389.422,00

11.682,66

10.09.2018

16

ZEMİN

D 1

Mesken

15700/3458872

133,00

41,30

180.403,32

5.412,10

10.09.2018

17

ZEMİN

D 2

Mesken

16250/3458872

136,00

42,75

181.315,16

5.439,45

10.09.2018

18

ZEMİN

D 3

Mesken

16250/3458872

138,00

42,75

182.594,16

5.477,82

10.09.2018

19

1 KAT

D 4

Mesken

17500/3458872

155,00

46,03

206.939,17

6.208,18

10.09.2018

20

6 KAT

D 24

Mesken

17500/3458872

155,00

46,03

214.189,17

6.425,68

10.09.2018

21

6 KAT

D 25

Mesken

17500/3458872

155,00

46,03

211.189,17

6.335,68

10.09.2018

22

6 KAT

D 26

Mesken

17500/3458873

155,00

46,03

207.939,17

6.238,18

10.09.2018

23

6 KAT

D 27

Mesken

17500/3458874

155,00

46,03

212.189,17

6.365,68

10.09.2018

24

7 KAT

D 28

Mesken

17500/3458875

155,00

46,03

212.689,17

6.380,68

10.09.2018

25

7 KAT

D 29

Mesken

17500/3458876

155,00

46,03

212.689,17

6.380,68

10.09.2018

26

7 KAT

D 30

Mesken

17500/3458877

155,00

46,03

204.689,17

6.140,68

10.09.2018

27

7 KAT

D 31

Mesken

17500/3458878

155,00

46,03

207.939,17

6.238,18

10.09.2018

28

ZEMİN

E 1

Mesken

16300/3458872

138,00

42,88

184.735,60

5.542,07

10.09.2018

29

ZEMİN

E 2

Mesken

16300/3458872

136,00

42,88

181.831,60

5.454,95

10.09.2018

30

ZEMİN

E 3

Mesken

15000/3458872

133,00

39,46

176.173,15

5.285,19

10.09.2018

31

4 KAT

E 16

Mesken

17500/3458872

155,00

46,03

218.439,17

6.553,18

10.09.2018

32

4 KAT

E 17

Mesken

17500/3458872

155,00

46,03

208.939,17

6.268,18

10.09.2018

33

4 KAT

E 18

Mesken

17500/3458872

155,00

46,03

214.189,17

6.425,68

10.09.2018

34

4 KAT

E 19

Mesken

17500/3458873

155,00

46,03

216.189,17

6.485,68

10.09.2018

35

5 KAT

E 20

Mesken

17500/3458874

155,00

46,03

213.689,17

6.410,68

10.09.2018

36

5 KAT

E 21

Mesken

17500/3458875

155,00

46,03

204.689,17

6.140,68

10.09.2018

37

5 KAT

E 22

Mesken

17500/3458876

155,00

46,03

212.189,17

6.365,68

10.09.2018

38

5 KAT

E 23

Mesken

17500/3458877

155,00

46,03

215.689,17

6.470,68

10.09.2018

 

3 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI ve İSTENEN BELGELER:

a) İhale dokümanı satın alındığına ilişkin makbuz

b) Geçici teminat bedelinin ihale saatine kadar yatırıldığına ilişkin makbuz

c) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus müdürlüğünden)

d) Gerçek kişiler için İmza beyannamesi tüzel kişilerin imza sirküsü

e) Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus müdürlüğünden),tüzel kişi, dernek veya kamu kuruluşu ise yetkili organlarınca alınmış karar örnekleri

f) İstekli adına vekaleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noterden tasdikli vekaletname ve noterden tanzim edilmiş imza sirküleri

4 - Taşınmaz satış ihalesinin geçici teminatı, muhammen bedelin %3 (yüzde üçü) oranındadır.

5 - Taşınmazların satış bedeli peşin olup Taksitli satışlarda %50 peşin kalanı aylık ödenmek üzere 24 eşit taksitte ödenecektir. Kalan borca aylık %1 vade farkı ilave edilecektir. İhale bedelini gününde ödemeyen ihaleden vazgeçmiş sayılır ve geçici teminatı belediyemiz adına gelir olarak kaydedilir.

6 - Satışı yapılan taşınmazların tapu tescil işlemleri ihale bedelinin tamamı ödendikten sonra yapılacaktır. İhale ve tapu tescil işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim harç ve diğer giderler alıcıya aittir.

7 - Belediye Encümeni uygun bedeli tespit etmekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8 - İsteklilerin, ihaleye ilişkin şartnameyi Zile Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü’nden 20,00- TL (Yirmi TL) ücret karşılığında satın almaları zorunludur Ayrıca zile.bel.tr adresinden ihale dokümanı bedelsiz olarak görebilirler.

9 - İstekliler tek dosya ile almak istedikleri taşınmaz adedi kadar ihaleye katılabilir yalnız girecekleri taşınmazın geçici teminatlarını ayrı ayrı yatırmak zorundadır. Yeteri miktarda teminat bedelini yatıran ihale üzerinde kalıncaya kadar her taşınmaz için ihaleye katılabilir.

10 - 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisnadır.

7161/1-1


TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Kepez Belediye Başkanlığından:

1 - İdareye İlişkin Bilgiler:

1.1. İdarenin:

a) Adı                            :  Kepez Belediye Başkanlığı

b) Adresi                       :  Teomanpaşa Mah. Yeşilırmak Cad. No: 4 Kepez/ANTALYA

c) Telefon numarası      :  310 58 58 - 311

d) Faks numarası          :  339 00 53

e) E-mail                       :  www.kepez-bel.gov.tr

f) İlgili personel            :  Selami C.YILMAZ

g) İhale yapılacak yer    :  Encümen Toplantı Odası

2 - İhalenin Konusu:

2.1. Adı: Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda özellikleri verilen 1/1000 ölçekli uygulama imar planında TİCARİ ALAN olarak planlanmış olan taşınmazlar, 5393 sayılı Belediye Kanunun 69. maddesi gereğince, Başkanlık Makamının 01/12/2017 tarih ve 7964 sayılı Olur'ları ile verilen yetkiye istinaden Belediye Encümenince (İhale Komisyonu) 13/09/2018 tarihinde listede belirtilecek saatte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a. ve 36. maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

2.2. Arsanın Evsafı, Muhammen bedeli, Geçici Teminat bedeli, İhale tarihi ve saati:

 

Sıra No

Mahallesi

Ada No

Parsel No

Alan (m2)

Malik

Hisse

İmar Durumu

İşgal Durumu

Muhammen Bedel (TL)

%3 Geçici Teminat (TL)

İhale Saati

1

Demirel (Varsak)

2938

11

1760

Kepez Belediyesi

1/1

Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Dolu

2,218,000.00

66,540.00

15:00

2

Demirel (Varsak)

2938

12

1759

Kepez Belediyesi

1/1

Ticari Ayrık E=1.00 h max=30.50 m

(İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

2,217,000.00

66,510.00

15:10

3

Sinan (Koyunlar)

25027

7

2277

Kepez Belediyesi

1/1

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y.,EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

6,150,000.00

184,500.00

15:20

4

Sinan (Koyunlar)

25028

7

2757

Kepez Belediyesi

1/1

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y.,EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

7,445,000.00

223,350.00

15:30

5

Sinan (Koyunlar)

26334

11

2795

Kepez Belediyesi

1/1

AYRIK NİZAM, SERBEST KATLI, SAÇAK SEVİYESİ HMAX=P.A.T.İ.Y.,EMSAL E=0.80, TİCARET ALANI (İNŞAAT RUHSATI ALABİLİR)

Boş

5,031,000.00

150,930.00

15:40

 

3 - İhaleye Katılabilme şartları:

İhaleye katılmak isteyen istekliler ihale tarihinden bir gün öncesine saat 17.00’a kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak dış zarf içerisinde idareye teslim etmeleri gerekmektedir.

3.1. İhale Dosyasında Aranacak Belgeler:

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. Ayrıca;

a) Gerçek Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu,

- Şartname alındı makbuzu.

- Nüfus cüzdanı fotokopisi (TCN kimlik numaralı)

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- İç zarf

Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği

b) Tüzel Kişi İse;

- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

- Geçici Teminat makbuzu.

- Şartname alındı makbuzu.

- Tebligat adresini belgeleyen Adres Beyan Belgesi

- Ticaret Sicil Belgesi (Bağlı Bulunduğu odadan son bir yıllık)

- Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi,

- İmza sirküsü.

- İç zarf

- İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

4 - ÖDEME ŞEKLİ: İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harç ve diğer ihale giderleri ile Alım-Satıma ilişkin olarak her türlü vergi, resim, harç, ipotek masrafları ve diğer giderler alıcıya aittir.

İhale konusu taşınmaz satışlarından K.D.V. alınmayacaktır.

İhale bedelinin 1/4 ü ile ihale masrafları ihale tarihini müteakip ilk 3 aylık ödeme periyodunda peşin, kalan 3/4 lük kısım ihale tarihini müteakip 12 aylık ödeme periyodunda 3 eşit taksitle belirlenen ödeme takvimine göre ödenecektir.

5 - Konu ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve istimlak Müdürlüğünden veya www.kepez-bld.gov.tr adresinden görülebilir. Katılmak isteyenler şartname ve eklerini 100,00- TL karşılığında satın alabilirler.

6 - İhaleye iştirak edenler, şartname ve eklerindeki şartları kabul etmiş sayılırlar.

7 - Posta ile yapılan müracaatlarda teslim tarihinden ve saatinden sonra gelen zarflar kabul edilmeyecektir.

8 - İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni yetkilidir.

7117/1-1


HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:

Fabrikamız 2018/2019 Kampanya Döneminde Fabrika merkez kantarı, Karacabey bölgesi Karacabey kantarı, Mustafakemalpaşa bölgesi tepecik kantarı, Yenişehir bölgesi barcın, İnegöl ve Yenişehir kantarlarında şeker pancarı alım ve gönderme işleri ile İlgili İş Gücü Temini Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.

İhale Kayıt No                              :  2018/419839

1 - İdarenin

a) Adresi                                       :  Bursa Karayolu 4 Km Susurluk/BALIKESİR

b) Telefon No                               :  0 266 865 19 40 (4 HAT)

c) Faks No                                    :  0 266 865 26 04-05

2 - İhale Konusu Malın

a) Niteliği, Türü ve Miktarı           :  2018-2019 Kampanya döneminde teşekkülümüz tarafından üreticilere sözleşmeli olarak üretimi yaptırılan şeker pancarının kantarda alımı, tartımı, firesinin belirlenmesi, silolanması, siloya alınan pancarların muhafazası, yükleme yapılarak fabrikaya gönderilmesi, bedele esas şeker varlığının belirlenmesi için numune alınması, bunlara bağlı bütün işlerin yürütülmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi, kullanılacak bilgisayar, loadcelindikatör, kantar tablası malzemelerin temizlik ve bakımı ile çalışma mahallinin temizliğinin toplam 83 kişi ile yapılması işidir.

 

 

b) Yapılacağı Yer                         :  Susurluk Şeker Fabrikası merkez kantarı, karacabey bölgesi karacabey kantarı, mustafakemalpaşa bölgesi tepecik kantarı, yenişehir bölgesi barcın, inegöl ve yenişehir kantarları

c) İşin Süresi                                :  Susurluk Şeker Fabrikası 2018/2019 kampanya dönemidir.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                             : Susurluk Şeker Fabrikası Ofis Toplantı Salonu

b) Tarihi ve Saati                          :  29.08.2018 Saat 14.30

4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 118,00 (Y.Yüzsekiztürklirası) bedel karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

5 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu hizmet ihalesinde kısmi teklif verilebilir.

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.

8 - Mezkûr alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel müdürlüğü mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır. Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.

7255/1-1


 

 

Bu sayfayı paylaş